Quả Bưởi Phúc Trạch

Quả Bưởi Phúc Trạch

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 1) - Thùng 10 quả

400.000đ

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 1) - Thùng 12 quả

480.000đ

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 2) - thùng 15 quả

480.000đ